A weboldalon cookie-kat használunk, annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtjuk Önnek. Folytassa a böngészést vagy tudjon meg többet a cookie-król itt. Rendben, megértettem.

Általános szerződési feltételek

A CG Hungary Kft. székhelye: 1138 Budapest, Tomori utca 34., telephelye(i): 1173 Budapest, Pesti út 5., 1211 Budapest, Kossuth u. 3., 1044 Budapest, Megyeri út 51., fióktelepe(i): 7632 Pécs, Siklósi út 45., 9700 Szombathely, Csaba u 13., 2040 Budaörs, Sport utca 6., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 50., 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 10., 4031 Debrecen, Kassai út 27., képviselője: Czeglédi András ügyvezető, elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat(at)carglass.hu, webcíme: www.carglass.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-173387, adószáma: 12769645-2-41

A CG Hungary Kft. fő tevékenységét tekintve járműüveg javításával és cseréjével foglalkozó társaság.

A CG Hungary Kft. a tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket alkalmazza.

1. Tárgyi hatály

1.1. A CG Hungary Kft. által végzett termékértékesítések és a CG Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatások a jelen Általános szerződési feltételek szerint történnek. Az Általános szerződési feltételek a CG Hungary Kft. által forgalmazott termékek értékesítése, illetve a CG Hungary Kft. által nyújtott szolgáltatások tárgyában kötött minden szóbeli és írásbeli szerződésnek automatikusan részévé válnak, kivéve, ha a felek ettől eltérő megállapodást kötnek írásban.

1.2. Ha a jármű üzembentartójával, vagy a jármű tulajdonosával egy adott termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan olyan egyedi írásbeli megállapodás jön létre, amely eltér a jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjától, akkor az adott kérdésre az ilyen eltérő tartalmú írásbeli megállapodás az irányadó, de az érintett termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános szerződési feltételek  továbbra is változatlanul irányadók.

1.3. A jelen Általános szerződési feltételek vonatkoznak a telefonon, elektronikus levél útján, vagy a CG Hungary Kft. internetes oldalán található formanyomtatvány ott történő benyújtásával (a továbbiakban „elektronikus úton”) kezdeményezett szerződésekre is.

2. Ügyfél

A CG Hungary Kft. ügyfelei járműüveg javítását és/vagy cseréjét megrendelő, a jármű üzembentartójának vagy tulajdonosának minősülő természetes személyek vagy jogi személyek.

3. A szerződés létrejötte

3.1. CG Hungary Kft. és az ügyfél közötti szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

3.2. A szerződéskötést az ügyfél kezdeményezi a CG Hungary Kft. részére benyújtott – szerződéskötési ajánlatnak minősülő – megrendeléssel, amit az ügyfél személyesen vagy elektronikus úton közöl a CG Hungary Kft.-vel. A CG Hungary Kft. az ügyfél megrendelésének megérkezését visszaigazolja. A CG Hungary Kft. időben történő visszaigazolása esetén a megrendelés benyújtása az ügyfél szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező jognyilatkozatnak minősül, amelyhez az ügyfél kötve marad, amíg a CG Hungary Kft.-nek a szerződés megkötésére vonatkozó, a végleges feltételeket (árakat, költségviselés feltételeket) tartalmazó válasza megérkezését rendes körülmények között várhatta. Az előző mondatban írt szabály irányadó akkor is, ha az ügyfél a szerződéskötést személyesen kezdeményezi.

3.3. A CG Hungary Kft. az ügyfél megrendelésére vonatkozó, végleges feltételeket (árakat, stb.) tartalmazó visszaigazolását elektronikus úton közli az ügyféllel. A CG Hungary Kft. az általa ilyen módon visszaigazolt árat 15 napig tartja fenn, amely határidőt követően az ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.4. A CG Hungary Kft. és az ügyfél közötti szerződés a CG Hungary Kft. 3.3. pontban említett visszaigazolásának az ügyfél általi elfogadásával jön létre. Az ügyfél az elfogadásra irányuló nyilatkozatát kifejezheti szóban, elektronikus úton, írásban, vagy ráutaló magatartással is (pl. a javítás helyszínén történő megjelenéssel). Az ügyfél elfogadása esetén, a létrejött szerződés tartalmát képezik az ügyfél megrendelésében foglaltak, a CG Hungary Kft. végleges visszaigazolásában foglaltak (az ügyfél megrendelésében foglaltaktól való eltérés esetén a CG Hungary Kft. visszaigazolásának tartalma az irányadó), és a jelen Általános szerződési feltételekben foglaltak. A szerződés megkötésének helye a CG Hungary Kft. székhelye.

3.5. A CG Hungary Kft. megrendelés-lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg a beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat a CG Hungary Kft. jogosult áthárítani az ügyfélre. Amennyiben a beszállító a CG Hungary Kft. lemondását nem fogadja el, az ügyfél köteles az árut átvenni és az áru eladási árát megfizetni. A megrendelést követően a CG Hungary Kft. által bármilyen beszállítójától megrendelt alkatrészek (termékek) eladási árát az ügyfél abban az esetben is köteles a CG Hungary Kft. részére megtéríteni, ha a munka elvégzését megelőzően az ügyfél a megrendelt munkától bármilyen okból eláll, azt visszamondja, az egyeztetett időpontban a munkavégzésre nem jelenik meg, vagy a munka elvégzése – a CG Hungary Kft.-nek nem felróható okból – egyébként nem valósul meg.

3.6. A CG Hungary Kft. által közölt teljesítési időpontok tájékoztató jellegűek, és amennyiben a megrendelés raktáron nem található termékre vonatkozik, a beszállítók teljesítésének függvényei. Az ügyfél nem léphet fel semmiféle követeléssel vagy kártérítési igénnyel a CG Hungary Kft. szolgáltatásai elvégzésének a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért.

3.7. A szolgáltatás teljesítési helye – amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a CG Hungary Kft. székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

4. Árak

4.1. A CG Hungary Kft. az általa értékesített termékek és az általa nyújtott szolgáltatások árát az ügyfél által személyesen vagy elektronikus úton kezdeményezett megrendelésre adott végleges megrendelés-visszaigazolásában tünteti fel (ld. 3.3. pont). Kizárólag ez az ár tekinthető a szerződésben vállalt árnak, feltéve, hogy azt az ügyfél elfogadta (ld. 3.4 pont).

4.2. A CG Hungary Kft. jogosult a visszaigazolt ár esetén is az egyoldalú áremelésre, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel. Ezt az ügyfél kérésére igazolni kell.

5. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás

5.1. A CG Hungary Kft. a szerződést a jármű üzembentartójával vagy a jármű tulajdonosával köti meg (ld. 2. pont), aki kötelezettséget vállal a szerződésben (a CG Hungary Kft. által adott végleges megrendelés-visszaigazolásban) meghatározott összeg CG Hungary Kft. részére történő megfizetésére.

5.2. Ha a szolgáltatást az ügyfél készpénzben egyenlíti ki, akkor a számla kiállítása a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg történik. Ha a szolgáltatás kiegyenlítése biztosítói kárrendezés keretében történik, akkor a CG Hungary Kft. a számlát a kárügyintézés lezárultával állítja ki. Ebben az esetben, a számla levélben vagy elektronikus úton kerül megküldésre az ügyfél részére. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek. A CG Hungary Kft. jogosult az ügyfél részére elektronikus számlát (továbbiakban: E-számla) kibocsátani az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. §-a szerinti adattartalommal, a hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az E-számla megküldésére az adminisztracio@carglass.hu email címről történik az ügyfél által a szolgáltatás megrendelése során megadott email címre. Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a megadott e-mail címben változás következik be, arról 10 napon belül értesíti a CG HUNGARY Kft.-t. A tájékoztatás elmaradása következtében esetlegesen felmerülő számlakézbesítési késedelemért, vagy ennek jogkövetkezményiért való felelősséget a CG HUNGARY Kft. kizárja.

5.3. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja az ügyfelet a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a CG Hungary Kft. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

5.4. Átutalásos fizetésre az az ügyfél jogosult, akit a CG Hungary Kft. a rendelkezésére álló kereskedelmi, illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

5.5. Amennyiben az ügyfél teljes körű gépjármű biztosítással rendelkezik, úgy elképzelhető, hogy a kár első részének („önrész”) megfelelő összeget a biztosítás ellenére meg kell fizetnie. Az önrész mértékét a biztosítási kötvény határozza meg. Amennyiben az ügyfél még nem fizette meg az önrész összegét, úgy ezen összeget a járműüveg javítását és / vagy cseréjét követően kell megfizetnie.

5.6. Amennyiben az ügyfél vagy a gépjármű tulajdonosaként bejegyzett személy ÁFA körbe tartozik, úgy a számla ÁFA tartalmát a munka elvégzésekor kell megfizetni, hacsak a felek ettől eltérő számlázásról nem állapodnak meg.

5.7. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a CG Hungary Kft. vállalkozásnak nem minősülő ügyfél esetében a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő mértékű, vállalkozásnak minősülő ügyfél esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-al növelt értékének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.8. Az ügyfél a vásárlásai alapján a CG Hungary Kft. felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles.

5.9. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a CG Hungary Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

6. Biztosítási ügyintézésre vonatkozó rendelkezések

6.1. Ha az ügyfél által megrendelt termék vagy szolgáltatás egy biztosítási esemény bekövetkezésével áll összefüggésben, a termék vagy a szolgáltatás megrendelésével (ld. 3.2 pont) az ügyfél megbízást ad a CG Hungary Kft. részére, hogy a CG Hungary Kft. a biztosítási eseménnyel (káreseménnyel) kapcsolatban az ügyfél biztosítójánál a kárrendezés érdekében az ügyfél nevében teljes jogkörben eljárjon. A megbízás kiterjed az ügyfél képviseletére a kárfelvétel és a kárrendezés során.

6.2. A 6.1. pontban foglalt megbízás teljesítése érdekében az ügyfél megbízza és meghatalmazza a CG Hungary Kft.-t, hogy a szerződésben meghatározott gépjármű üvegkárát helyreállítsa, és a káreseménnyel kapcsolatban a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosítónál a kárrendezés érdekében helyette és a nevében eljárjon, és ennek során a biztosítóval és más harmadik személyekkel szemben szóban és írásban képviselje. A meghatalmazás kiterjed a kárfelvétel és a kárrendezés során történő képviseletre, a biztosító által megbízott kárszakértő előtti képviseletre, a biztosító és a kárszakértő által kért iratoknak és adatoknak a biztosító és a kárszakértő részére történő rendelkezésre bocsátására, és a biztosító szolgáltatására vonatkozó igény érvényesítése érdekében szükséges és célszerű nyilatkozatok megtételére.

6.3. A megrendelés CG Hungary Kft. részére történő benyújtásával az ügyfél hozzájárul, hogy a biztosító a biztosítási eseménnyel és a gépjármű helyreállításával kapcsolatos minden szolgáltatását a CG Hungary Kft. részére teljesítse, és meghatalmazza a CG Hungary Kft.-t, hogy a biztosító által teljesítendő szolgáltatás összegét az ügyfél nevében átvegye, a szolgáltatás összegének teljesítésére vonatkozó igényét a biztosítóval szemben érvényesítse, és a szolgáltatás összegének átvételéhez szükséges cselekményeket és nyilatkozatokat megtegye.

6.4. A megrendelés CG Hungary Kft. részére történő benyújtásával az ügyfél kijelenti, hogy a CG Hungary Kft. irányába felmenti a biztosítót a kárrendezéshez szükséges minden, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4.§ (1) bekezdés 12. pontja szerinti biztosítási titoknak minősülő adat tekintetében a biztosítási titok megtartására vonatkozó kötelezettsége alól.

6.5. A megrendelés CG Hungary Kft. részére történő benyújtásával az ügyfél hozzájárul, hogy ha a gépjárművön banki finanszírozás van és a gépjárművet zálogjog vagy elidegenítési tilalom terheli, akkor a CG Hungary Kft. a törzskönyvben meghatározott banknál, mint finanszírozó pénzintézetnél a kifizetési engedély ügyintézésében helyette és a nevében, teljes jogkörben eljárjon. Az ügyfél kijelenti továbbá, hogy a CG Hungary Kft. irányába felmenti a bankot minden, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 160. § (1) bekezdése szerinti banktitoknak minősülő adat tekintetében a banktitok megtartására vonatkozó kötelezettsége alól.

6.6. Az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy ha a bank bármely okból megtagadja a kifizetési engedély kiadását, vagy ha a biztosító bármilyen okból, így különösen a biztosítási jogviszony megszűnése, fedezetlensége vagy a korábbi sérülésből fakadó kár okán akár részben, akár egészben megtagadja a javítási munka megtérítését, vagy a javítási munka nem kerül a biztosító által megtérítésre a CG Hungary Kft. részére az ügyfél által szolgáltatandó, a kárrendezéshez szükséges adatok vagy iratok hiányossága miatt, akkor az elvégzett munka szerződésben meghatározott ellenértékét – vagy ennek hiányában az AUDATEX/EUROTAX/DAT vagy más szolgáltató általi kalkuláció szerinti ellenértékét – kiegyenlíti a CG Hungary Kft. részére a CG Hungary Kft. erről szóló felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül.

6.7. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a kárfelmérés eredménye köti a CG Hungary Kft.-t, ezért az ügyfél a kárfelméréssel kapcsolatos minden kifogását közvetlenül a biztosító felé köteles jelezni. Az ügyfél elfogadja, hogy a kárfelmérés eredményével kapcsolatban előterjesztett kifogása nem érinti a CG Hungary Kft. felé fennálló fizetési kötelezettségét, amelyet a szerződésben és a CG Hungary Kft. által kibocsátott számlában meghatározott összegben, módon és határidőben köteles teljesíteni.

6.8. Az ügyfélt terhelő fizetési kötelezettségeket nem érinti az a körülmény, hogy biztosítói kárrendezés esetén a CG Hungary Kft. termékeinek és szolgáltatásainak a megrendelésével az ügyfél meghatalmazza a CG Hungary Kft.-t, hogy a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékét a CG Hungary Kft. közvetlenül az ügyfél biztosítójától szedje be.

6.9. Az ügyfél kötelezettséget vállal, hogy ha a biztosító a szolgáltatása összegét bármilyen okból közvetlenül az ügyfélnek teljesíti a CG Hungary Kft. helyett, akkor az ügyfél köteles a szolgáltatott összeget 3 napon belül megfizetni a CG Hungary Kft.-nek az értékesített termékek vagy az elvégzett munkák ellenértékeként.

6.10. A CG Hungary Kft.-nak a biztosítóval és a bankkal szembeni eljárásra vonatkozó képviseleti jogát az ügyfél által a CG Hungary Kft. részére benyújtott megrendelés és a CG Hungary Kft. által a megrendelésre megérkezésére vonatkozó visszaigazolás megfelelő módon tanúsítják. Ugyanakkor, a biztosító vagy a bank kérése esetén – vagy más okból – a képviseleti jogának igazolása érdekében a CG Hungary Kft. külön írásbeli meghatalmazás megadását kérheti az ügyféltől. A CG Hungary Kft. nem tartozik semmilyen felelősséggel az ügyféllel szemben az ügyfélt ért abból származó károkért, hogy az ügyfél a szükséges meghatalmazás(oka)t nem bocsátja rendelkezésre.

7. Jótállás, szavatosság

7.1. A CG Hungary Kft. által értékesített termékekre és az általa nyújtott szolgáltatásokra a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossági szabályok, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, valamint a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

7.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a CG Hungary Kft. székhelye vagy telephelye, vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék beszállítása és elszállítása az ügyfél kötelessége.

7.3. A CG Hungary Kft. felelőssége az „Advanced Driver Assistance System” funkciót is tartalmazó szélvédők cseréje esetében kizárólag a következő „kalibrálási művelet” (azaz a gyártó által a kamera kalibrálására előírt kötelező kalibrálási művelet) időpontjáig, de legfeljebb a szélvédő cseréjét követő 2 évig áll fenn. Ezen időpontot követően a CG Hungary Kft. felelőssége a szélvédő cseréjével kapcsolatosan nem terjed ki a jármű (illetve szélvédője) fenti tulajdonságainak nem megfelelő működéséért, ideértve különösen a szélvédőn lévő kamerával összefüggésbe hozható funkciók (pl. sávelhagyásra figyelmeztetés, automata vészfékezés, távolságkövető tempomat) hibáira. A CG Hungary Kft. felelősségének kizárása vonatkozik a fenti funkciók kapcsán felmerülő valamennyi hibára, valamint az ezzel összefüggésbe hozható bármilyen káreseményre, ebből fakadó forgalmi balesetre.

8. Csoportos biztosítás

8.1. A CG Hungary Kft. – a saját kizárólagos döntése alapján – balesetbiztosítást vagy más jellegű biztosítást köthet az ügyfél, vagy a javított vagy cserélt üvegű gépjárműhöz köthető más személy (pl. a gépjárművet vezető sofőr), mint biztosított javára (csoportos biztosítás).

8.2. Csoportos biztosítás esetén, valamely biztosítási esemény (pl. baleseti halál) bekövetkezésekor a biztosító meghatározott szolgáltatást teljesít (pl. meghatározott összeget fizet) a biztosított (pl. a gépjárművet vezető személy) vagy más kedvezményezett (pl. baleseti halál esetén a biztosított örököse) részére.

8.3. A CG Hungary Kft. és az ügyfél közötti, a gépjármű üvegének javítására vagy cseréjére vonatkozó szerződés létrejötte vagy a munka elvégzése nem eredményezi automatikusan a csoportos biztosításra való jogosultságot. A csoportos biztosítás megkötése, továbbá csoportos biztosítás esetén a biztosítottak személyi körének meghatározása – a biztosítási szerződés keretei között – a CG Hungary Kft. kizárólagos joga. A CG Hungary Kft. az ügyfél által benyújtott megrendelésre adott végleges megrendelés-visszaigazolásában (ld. 3.3. pont) tünteti fel, ha az adott szerződéshez csoportos biztosítás tartozik.

8.4. Az ügyfélnek vagy más személynek nem kell semmilyen kérelmet benyújtania a CG Hungary Kft. részére a csoportos biztosítás érekében. Ha a CG Hungary Kft. csoportos biztosítást köt egy biztosítóval, a biztosítás automatikusan kiterjed azokra a biztosítottakra, akikre a csoportos biztosítás kiterjeszthető, és akiket a CG Hungary Kft. a csoportos biztosításra jelölt a saját döntése szerint.

8.5. Csoportos biztosítás esetén, a csoportos biztosításra vonatkozó termékismertető és biztosítási feltételek a CG Hungary Kft. honlapján (www.carglass.hu) találhatók.

8.6. A CG Hungary Kft. a közte és a biztosító között létrejött biztosítási szerződés lebonyolításában és teljesítésében nem vesz részt, a biztosított vagy a kedvezményezett biztosítási szolgáltatás iránti igényének érvényesítése érdekében sem a biztosító, sem a biztosított javára nem közreműködik. Ha a biztosított vagy a kedvezményezett biztosítási szolgáltatás iránti igényt kíván érvényesíteni, köteles közvetlenül a biztosítóhoz fordulni a tájékoztatás és az ügyintézés érdekében.

9. Adatvédelem

A CG Hungary Kft. által gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket a CG Hungary Kft. honlapján (www.carglass.hu) található adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

10. Szellemi tulajdon

A BELRON ® , a CARGLASS ® , a GLASS Medic ® márkanevek és logók a Belron Magyarország Kft. Zug-i Fiókja védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és az előbbi jogok kizárólagos jogosultja a CG Hungary Kft.

A GLASS MEDIC® márkanév és logó és a Belron Magyarország Kft. Zug-i Fiókja védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, az engedélyes pedig a Belron Technical Limited Nagy-Britanniában, amelyre Magyarországon al-licencjogosult a CG Hungary Kft. Megjegyzés: a Glass Medic nem franchise rendszerben működik.

Fenntartjuk magunknak az oldal tartalmával kapcsolatos minden szellemi tulajdonjogot, ideértve többek között a szerzői jogokat és védjegyeket; a CG Hungary Kft./a Carglass® ügyfelei vagy jövőbeni ügyfelei által az oldal eléréséhez szigorúan és elengedhetetlenül szükséges műveleteken kívül a szellemi tulajdon birtokosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható engedély a védjegyek vagy más szellemi tulajdon reprodukálására. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem szabad erre a weboldalra mutató hivatkozásokat létrehozni.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. A CG Hungary Kft. ezen Általános szerződési feltételeket ügyfelei számára mind írott, mind elektronikus formában a www.carglass.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

11.2. Az ügyfél bármely termék, vagy szolgáltatás megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a CG Hungary Kft. mindenkor hatályos Általános szerződési feltételeit.

11.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi rendelkezést.

11.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.

11.5 Felek megállapodnak, hogy a CG Hungary Kft. és az ügyfél között létrejött jogviszonyokkal kapcsolatos jogvitájuk esetére a CG Hungary Kft. székhelye szerinti bíróság (jelenleg a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság) alávetésen alapuló illetékességét kötik ki.

12. Kérdések

A CG Hungary Kft. mindig arra törekszik, hogy az ügyfél elégedett legyen, de ha a szolgáltatással bármilyen tekintetben elégedetlen, akkor a 06-1-290-90-90-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@carglass.hu címen áll ügyfelei rendelkezésére.

Ha az általános szerződési feltételekkel kérdése merülne fel, akkor írjon az alábbi címekre:

1138 Budapest, Tomori utca 34., ugyfelszolgalat@carglass.hu

 

 

 

Kérjen ajánlatot most!

Időpont gyors és könnyű egyeztetéséhez adja meg autója adatait on-line most!

Kérjen ajánlatot online most!


Lépjen kapcsolatba velünk

Hívjon bennünket a 06 21 300 5529 telefonszámon H-P 8-17-ig.