A weboldalon cookie-kat használunk, annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtjuk Önnek. Folytassa a böngészést vagy tudjon meg többet a cookie-król itt. Rendben, megértettem.

CG HUNGARY Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A CG Hungary Kft. székhelye: 1138 Budapest, Tomori utca 34., telephelye(i): 1173 Budapest, Pesti út 5., 1211 Budapest, Kossuth u. 3., 1044 Budapest, Váci út 76-80., 1044 Budapest, Váci út 86., fióktelepe(i): 7632 Pécs, Siklósi út 45., 9700 Szombathely, Csaba u 13., 2040 Budaörs, Sport utca 6., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 50., 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 10., 4031 Debrecen, Kassai út 27., képviselője: Czeglédi András ügyvezető, elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat(at)carglass.hu, webcíme: www.carglass.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-173387, adószáma: 12769645-2-41

A CG Hungary Kft. fő tevékenységként járműüveg javításával és/vagy cseréjével foglalkozó társaság.

A CG Hungary Kft. tevékenységi körébe eső szerződések megkötése során a jelen általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.

1. Tárgyi hatály

A CG Hungary Kft szállításai és szolgáltatásai az Általános szerződési feltételek alapján történnek. Az Általános szerződési feltételek a CG Hungary Kft által forgalmazott termékek értékesítése-, illetve a CG Hungary Kft. által végzett szolgáltatás tárgyában kötött minden szóbeli illetve írásbeli szerződésnek automatikusan tartalmi elemeivé válnak, amennyiben nem született más írásos megállapodás.

1.2. Amennyiben a jármű üzemeltetőjével, vagy a jármű tulajdonosával egy adott termékértékesítésre, vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen Általános szerződési feltételek valamely pontjával/pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett termékértékesítésre, vagy szolgáltatásnyújtásra egyedi megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben jelen Általános szerződési feltételek vonatkozó pontjainak érvényessége továbbra is fennáll.

1.3. Jelen Általános szerződési feltételek vonatkoznak a CG Hungary Kft. WEB rendszerén keresztül bonyolított elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra is.

1.4. Az Általános szerződési feltételek akkor is érvényesek, ha a CG Hungary Kft. a szállítást az ügyfél Általános szerződési feltételeknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében, fenntartás nélkül teljesíti.

2. Ügyfél

A CG Hungary Kft. ügyfelei járműüveg javítását és/vagy cseréjét megrendelő természetes, vagy jogi személyek, illetve a kockázatviselő biztosító társaságok.

3. Ajánlat, megrendelés, teljesítés

3.1. A CG Hungary Kft a raktárában levő termékekre szóban is elfogad megrendelést, kizárólag az ügyfél részére beszerzendő termékekre csak írásban fogad el megrendelést.

3.2. CG Hungary Kft megrendelés lemondást csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondást. A beszállító által érvényesített lemondási díjat a CG Hungary jogosult áthárítani az ügyfélre. Amennyiben a beszállító a CG Hungary Kft. lemondását nem fogadja el, az ügyfél köteles az árut átvenni és az áru eladási árát megfizetni. A megrendelést követően CG Hungary által bármilyen beszállítójától megrendelt alkatrészek (termékek) eladási árát az ügyfél abban az esetben is köteles a CG Hungary részére megtéríteni, amennyiben a munka elvégzését megelőzően ügyfél a munkától bármilyen okból eláll, azt visszamondja, az egyeztetett időpontban a munkavégzésre nem jelenik meg, vagy munka elvégzése – CG Hungary-nek nem felróható okból – egyébként nem valósul meg.

3.3. A szerződés a CG Hungary Kft írásos (fax, e-mail, postai küldemény, vagy személyes átadás) rendelés-visszaigazolásával, illetve a szolgáltatás Viszonteladó általi átvétellel jön létre.

3.4. A CG Hungary Kft által közölt teljesítési időpontok tájékoztató jellegűek, amennyiben a megrendelés raktáron nem található termékre vonatkozik beszállítók teljesítésének függvényei. Az ügyfél nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a CG Hungary Kft szolgáltatásai elvégzésének a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért.

3.5. A szolgáltatás teljesítési helye – amennyiben a felek külön megállapodásban másképp nem rendelkeznek – a CG Hungary Kft székhelye illetve fióktelepe.

4. Árak

4.1. A CG Hungary Kft az általa forgalmazott termékek és végzett szolgáltatások árát az ügyfél által személyesen vagy elektronikusan elvégzett megrendelés visszaigazolásában tünteti fel. Kizárólag a CG Hungary által a megrendelés előtt írásban visszaigazolt ár tekinthető árajánlatnak. A CG Hungary Kft. az általa ilyen módon visszaigazolt (szerződéses) árat 15 napig tartja fenn, amely határidőt követően az ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A CG Hungary Kft fenntartja a visszaigazolt ár esetén is az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen beszállítói oldalon előállt áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel. Ezt az ügyfél kérésére igazolni kell.

5. Fizetési feltételek, biztosíték nyújtás

5.1. Amennyiben a szolgáltatást a megrendelő készpénzben egyenlíti ki, úgy számla kiállítása a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg történik. Amennyiben a szolgáltatás kiegyenlítése biztosítói kárrendezés keretében történik, úgy a CG Hungary Kft. a számlát a kárügyintézés lezárultával állítja ki. Ebben az esetben a számla a megrendelő részére levélben, vagy elektronikus úton kerül megküldésre. A kifizetések a számlában megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek.

5.2. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja ügyfelet a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 8 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a CG Hungary Kft a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

5.3. Átutalásos fizetésre az az ügyfél jogosult, akit a CG Hungary Kft a rendelkezésére álló kereskedelmi illetve pénzügyi referenciák alapján megfelelőnek minősít a halasztott fizetésre.

5.4. A CG Hungary Kft. a szerződést a járművezetővel vagy a jármű tulajdonosával köti meg, aki hozzájárul az értesítő levélben szolgáltatásainkra vonatkozóan meghatározott összeg (illetve készpénzes, vagy adószámmal rendelkező ügyfelek esetén a készpénzfizetési / ÁFA-s számlán meghatározott összeg) CG Hungary Kft. részére történő kifizetéséhez.

5.5. Amennyiben az ügyfél teljes körű gépjármű biztosítással rendelkezik, úgy elképzelhető, hogy a kár első részének (“önrész”) megfelelő összeget kell befizetnie. Az önrész pontos összegét a biztosítási kötvényben kerül meghatározásra. Amennyiben az ügyfél még nem fizette meg az önrész összegét, úgy ezen összeget a járműüveg javítását és / vagy cseréjét követően kell befizetnie, kivéve, ha külön számlázásról állapodunk meg.

5.6. Amennyiben az ügyfél és biztosítója, vagy számlakezelője meghatalmazza a CG Hungary Kft-t, úgy szolgáltatási díjunk ellentételezését közvetlenül biztosítójánál vagy számlakezelőjénél kezdeményezzük az ügyfél nevében; az ügyfél a szolgáltatás megrendelésével meghatalmazza erre a CG Hungary Kft-t. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag (ideértve például azt az esetet, amikor a biztosító nevében a CG Hungary Kft. jelzi az ügyfélnek, hogy a kár rendezését a biztosító állja) az ügyfél biztosítója vagy számlakezelője visszautasítja a fizetést, úgy szolgáltatásunk ellentételezését az ügyfél köteles megfizetni.

5.7. Amennyiben ügyfél vagy a gépjármű tulajdonosaként bejegyzett személy az ÁFA körbe tartozik, úgy a számla ÁFA tartalmát a munka elvégzésekor kell megfizetni, hacsak a felek ettől eltérő számlázásról nem állapodnak meg.

5.8. A fizetési határidő túllépése, a számlák késedelmes kiegyenlítése esetén a CG Hungary Kft a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel.

5.9. Az ügyfél a vásárlásai alapján a CG Hungary Kft felé keletkező fizetési kötelezettsége teljesítése fedezetének igazolására, illetve halasztott fizetés esetén biztosíték nyújtására köteles.

5.10. A fizetési vagy a biztosíték nyújtási feltételek megszegése esetén a CG Hungary kft jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.

6. Jótállás, szavatosság

6.1.A CG Hungary Kft által forgalmazott termékekre, illetve elvégzett szolgáltatásra a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.

6.2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a CG Hungary Kft székhelye, vagy telephelye, vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása az ügyfél kötelessége.

6.3. A CG Hungary Kft. felelőssége az „Advanced Driver Assistance System” funkciót is tartalmazó szélvédők cseréje esetében kizárólag a következő „kalibrálási művelet” (azaz a gyártó által a kamera kalibrálására előírt kötelező kalibrálási művelet) időpontjáig, de legfeljebb a szélvédő cseréjét követő 2 évig áll fenn. Ezen időpontot követően a CG Hungary Kft. felelőssége a szélvédő cseréjével kapcsolatosan nem terjed ki a jármű (illetve szélvédője) fenti tulajdonságainak nem megfelelő működéséért, ide értve különösen a szélvédőn lévő kamerával összefüggésbe hozható funkciók (pl. sávelhagyásra figyelmeztetés, automata vészfékezés, távolságkövető tempomat) hibáira. A CG Hungary Kft. felelősségének kizárása vonatkozik a fenti funkciók kapcsán felmerülő valamennyi hibára, valamint az ezzel összefüggésbe hozható bármilyen káreseményre, ebből fakadó forgalmi balesetre.

7. Elektronikus kereskedelem

7.1. A CG Hungary Kft és az ügyfél közötti elektronikus kereskedelem során az ügyfél fogyasztónak minősül, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre vonatkoznak az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. tv-nek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai.

7.2. A CG Hungary Kft elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül vehetők igénybe. A WEB rendszeren keresztül az ügyfél közvetlen információt szerezhet a CG Hungary Kft rendelhető termékeiről.

7.3. A WEB rendszeren keresztül elküldött rendelést rögzíti a CG Hungary Kft számítógépes rendszere. A CG Hungary Kft. a megrendelés elfogadása esetén értesítést küld az ügyfél részére.

7.4. Amikor az ügyfél igénybe veszi a CG Hungary Kft. szolgáltatását, a CG Hungary Kft. e-mailt vagy SMS-t küld vagy telefonon felhívja az ügyfelet, hogy tisztázza a kért szolgáltatások vagy árucikkek rendelési és visszaigazolási részleteit, valamint hogy tájékoztassa az ügyfelet az igényelt szolgáltatásokkal vagy árucikkekkel kapcsolatban.

8. Szellemi Tulajdon

A BELRON ® , a CARGLASS ® , a GLASS Medic ® márkanevek és logók a Belron Magyarország Kft. Zug-i Fiókja védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és az előbbi jogok kizárólagos jogosultja a CG Hungary Kft.

A GLASS MEDIC® márkanév és logó és a a Belron Magyarország Kft. Zug-i Fiókja védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, az engedélyes pedig a Belron Technical Limited Nagy-Britanniában, amelyre Magyarországon al-licencjogosult a CG Hungary Kft. Megjegyzés: a Glass Medic nem franchise rendszerben működik.

Fenntartjuk magunknak az oldal tartalmával kapcsolatos minden szellemi tulajdonjogot, ideértve többek között a szerzői jogokat és védjegyeket; a CG Hungary Kft./a Carglass® ügyfelei vagy jövőbeni ügyfelei által az oldal eléréséhez szigorúan és elengedhetetlenül szükséges műveleteken kívül a szellemi tulajdon birtokosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adható engedély a védjegyek vagy más szellemi tulajdon reprodukálására. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem szabad erre a weboldalra mutató hivatkozásokat létrehozni.

9. Kérdések:

A CG Hungary Kft. mindig arra törekszik, hogy az ügyfél elégedett legyen, de ha a szolgáltatással bármilyen tekintetben elégedetlen, akkor a 06-1-290-90-90-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@carglass.hu címen áll ügyfelei rendelkezésére.

Ha az általános szerződési feltételekkel kérdése merülne fel, akkor írjon az alábbi címekre:

1044 Budapest, Váci út 76-80., ugyfelszolgalat@carglass.hu

9.1. A CG Hungary Kft. ezen Általános szerződési feltételeket ügyfelei számára mind írott, mind elektronikus formában a www.carglass.hu címen folyamatosan elérhetővé teszi.

9.2. Az ügyfél bármely termék, vagy szolgáltatás megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a CG Hungary Kft. mindenkor hatályos Általános szerződési feltételeit.

9.3. Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi rendelkezést.

9.4. Az Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

9.5 Felek megállapodnak, hogy a CG Hungary Kft. és az Ügyfél között létrejött jogviszonyokkal kapcsolatos jogvitájuk esetére a CG Hungary Kft. székhelye szerinti bíróság (jelenleg a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság) alávetésen alapuló illetékességét kötik ki.

Kérjen ajánlatot most!

Időpont gyors és könnyű egyeztetéséhez adja meg autója adatait on-line most!

Kérjen ajánlatot online most!


Lépjen kapcsolatba velünk

Hívjon bennünket a 06 21 300 5529 telefonszámon.